ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ με την επωνυμία
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΦΕΛΕΙΑΣ XENIO
Network» και με το διακριτικό τίτλο «XENIO Network ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» με ΑΓΕΜΚΟ:  000195403091 και με ΑΦΜ ………………

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΦΕΛΕΙΑΣ XENIO Network» και με το διακριτικό τίτλο «XENIO Network» καλεί τα μέλη της σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού της και σύμφωνα με το Νόμο σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη την 13η  Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, στα γραφεία της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΦΕΛΕΙΑΣ XENIO Network» και με το διακριτικό τίτλο «XENIO Network»  επί της οδού Βασ. Ηρακλείου 53 & Καρόλου Ντηλ. Μοναδικό θέμα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι η εκλογή των μελών της 1ης  Διοικούσας Επιτροπής της Κοιν.Σ.Επ. Μέλη της Κοιν.Σ.Επ., που δύναντται να λάβουν μέρος και έχουν δικαίωμα ψήφου είναι τα εξής:

 

Α/Α

Μέλη (Ονοματεπώνυμο)

1

Αφεντούλα Πάλλα του Αθανασίου και της Αλίκης

2

Παύλος Ανανιάδης του Γεωργίου και της Γεωργίας

3

Κοσμάς Γκουτζιώτης του Αθανασίου και της Παναγίλας

4

Λάζαρος Νικολόπουλος του Χρήστου και της Μαλαματής

5

Αθηνά Πουρλιάκα του Βασιλείου και της Βασιλικής

 

 

Θεσσαλονίκη, 12 Απριλίου 2021

 

Τα μέλη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής

 

Πάλλα Αφεντούλα

               

 

Ανανιάδης Παύλος

               

 

Γκουτζιώτης Κοσμάς